Protokoll Årsmöte Piratpartiet Skåne 2014

Hej!

Här är protokollet till årsmötet!

Protokoll Piratpartiet Skåne Årsmöte 12-01-14

 

 1. Mötets öppnande
 1. Mattias Bjärnemalm öppnar mötet 14:15
 1. Fastställande av röstlängd
 • Mattias Bjärnemalm
 • Ingvar Kullberg
 • Ronny Nord
 • Matilda Dahl
 • Rene Malmgren
 • Thomas Kronvall
 • Anders Paulsson
 • Peter Johansson
 • Henry Bergström
 • Ludvig Holmann
 • Janni Andersen
 • Jonatan Gonte Kindh
 • Jörgen Lindell
 • Alexander Andersson
 • David Boholm
 • Robin Gustavsson
 • Michael Andersson
 • Jan-Erik Malmquist
 • Jan-Erik Fiske
 • Heléne Troedsson
 • Christoffer Willenfort
 • Martina Johansson
 • Jonas Birgersson
 • Mathias Heinel
 • Anders Hedberg
 • Adrian Kristiansson (från punkt 11)

 

 1. Mötets behörighet
 1. Mötet anser sig vara behörigt kallat
 2. Mattias Bjärnemalm
 3. Elin Andersson
 4. Tomas Kronvall
 5. Jan-Erik Malmquist
 6. Mötet godkänner dagordningen
 7. Följande verksamhetsberättelse läggs till handlingarna.
 1. Val av mötesordförande, -sekreterare och två justerare
 1. Godkännande av dagordning
 1. Verksamhetsberättelse

”Försök till 5 styrelsemöten har gjorts varav ett har genomförts 19 december 2013.”

 1. Ekonomisk berättelse
 1. Följande ekonomisk berättelse läggs till handlingarna.

”Ett noll resultat skulle uppnås, alltså 0kr in och 0 kr ut. Detta har uppnåtts.”

 1. Revisionsberättelse
 1. Revisor Rene Malmgren drog revisionsberättelse muntligt. Det framkom att styrelsen inte gjort någonting under året men att det inte finns några misstankar om ekonomiska oegentligheter. Malmgren gjorde ingen rekommendation om huruvida ansvarsfrihet borde ges eller ej.
 2. Styrelsen fick ansvarsfrihet.
 3. Trygghet för kandidater
  1.                                  i.      Mötet valde att avslå motionen.
 4. Medborgarlön
  1.                                  i.      Mötet valde att avslå. Mötet kommenterar att motionen anses ha inkommit på fel nivå då den rör rikspolitik, och föreslår att motionären skickar motionen till Piratpartiets årsmöte.
 5. Verksamhetsplanen antogs med följande tillägg:
  1.                                  i.      Landstingslistan ska röstas fram på Pirateweb medelst Schultzemetoden senast den 16:e februari för att kunna ges till Piratpartiet riks innan den 1:a mars. Listan ska innehålla 2/3 av alla nominerade eller som mest 30 personer. Listan ska vara sluten.
  2.                                ii.      Piratpartiet Skånes valplattform ska tas fram online senast den 29:e juni.
 1. Ansvarsfrihet
 1. Motioner
 1. Verksamhetsplan och budget

 

Förslag till styrelsen om process till framtagande av valplattform:

Valplattformen för regionen skall utgå från 2010 års valplattform.

Styrelsen utser en eller flera områdesansvariga och hittar ett samarbetsverktyg där medlemmarna kan samarbeta med framtagande av förbättrad valplattform.

Varje månad skall de delar av valplattformen som områdesansvariga anser vara “färdiga” läggas upp på forumen för omröstning under första veckan i månaden.

 

 1. b.      Budgeten antogs med följande ändringar:

 

Intäkter (tkr)

25               Bidrag och kampanjstöd

Utgifter (tkr)

6              Valsedlar regionvalet
15               Valkampanjarbete (tryck, reseersättningar, gräsrotsfika etc)
3               Etablering av lokalföreningar
1               Övrigt (utlägg ej valarbete, styrelsemötesutgifter etc)

Mötet noterar en inkommen reservation från Rene Malmgren:
”JAG RESERVERAR MOT BUDGETEN /Rene”

 1. Styrelse
 1. Ordförande
  1.                                  i.      Christoffer Eldengrip
 2. Sekreterare
  1.                                  i.      Vakant
 3. Kassör
  1.                                  i.       Björn Flintberg
 4. Antal ledamöter
  1.                                  i.      Fem (5)
 5. Ledamöter
  1.                                  i.      Ronny Nord
  2.                                ii.      Christoffer Willenfort
  3.                               iii.      Jan- Erik Malmquist
  4.                              iv.      Mattias Bjärnemalm
  5.                                v.      Troed Sångberg
 6. Till revisor valdes Andreas Bjärnemalm
 7. Till ersättare valdes Jonatan Gonte Kindh
 8. Michael Andersson
 9. Evelyn Jepsen
 10. David Boholm
 11. Utlysning av post som fundraiser för regionvalskampanjen
  Mötet valde att avslå motionen.
 1. Revisor och ersättare
 1. Valberedning
 1. Övriga frågor
 1. Mötets avslutande

Mattias Bjärnemalm avslutade mötet 17:30ish.

//Elin Andersson, mötessekreterare

Kommentarer

Christoffer Willenfort skrev

Lite kommentarer.
1) skulle vara bra om man såg vem som lagt motionerna.
2) Om man har sluten votering så brukar man lägga upp voteringssiffrorna i protokollet.
3) Man brukar skriva in vilka som är nominerade i protokollet .

4) denna biten av prottokollet är inte förståligt så det skulle behöva förtydligande.

“8. Michael Andersson
9.Evelyn Jepsen
10.David Boholm”
misstänker cut and paste error 🙂

Annars föredömligt snabbt protokollsskrivande tack Elin.

Tomas Kronvall skrev

Ändringar som behövs innan jag kan justera protokollet:

Flera avsnitt är felsorterade, vilket sabbar förståeligheten. Det rör sig om att dagordningspunkterna/rubrikerna och innehållet i dem hamnat ur synk. Här följer en omsortering:

*************
Protokoll Piratpartiet Skåne Årsmöte 12-01-14

1. Mötets öppnande
Mattias Bjärnemalm öppnar mötet 14:15

2. Fastställande av röstlängd
Mattias Bjärnemalm
Ingvar Kullberg
Ronny Nord
Matilda Dahl
Rene Malmgren
Thomas Kronvall
Anders Paulsson
Peter Johansson
Henry Bergström
Ludvig Holmann
Janni Andersen
Jonatan Gonte Kindh
Jörgen Lindell
Alexander Andersson
David Boholm
Robin Gustavsson
Michael Andersson
Jan-Erik Malmquist
Jan-Erik Fiske
Heléne Troedsson
Christoffer Willenfort
Martina Johansson
Jonas Birgersson
Mathias Heinel
Anders Hedberg
Adrian Kristiansson (från punkt 11)

3. Mötets behörighet
Mötet anser sig vara behörigt kallat

4. Val av mötesordförande, -sekreterare och två justerare
Mötesordförande: Mattias Bjärnemalm
Mötessekreterare: Elin Andersson
Justerare: Tomas Kronvall och Jan-Erik Malmquist

5. Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen

6. Versamhetsberättelse
Följande verksamhetsberättelse läggs till handlingarna.
x”Försök till 5 styrelsemöten har gjorts varav ett har genomförts 19 december 2013.”

7. Ekonomisk berättelse
Följande ekonomisk berättelse läggs till handlingarna.
”Ett noll resultat skulle uppnås, alltså 0kr in och 0 kr ut. Detta har uppnåtts.”

8. Revisionsberättelse
Revisor Rene Malmgren drog revisionsberättelse muntligt. Det framkom att styrelsen inte gjort någonting under året men att det inte finns några misstankar om ekonomiska oegentligheter. Malmgren gjorde ingen rekommendation om huruvida ansvarsfrihet borde ges eller ej.

9. Ansvarsfrihet
Styrelsen fick ansvarsfrihet.

10. Motioner

a) Trygghet för kandidater
Mötet valde att avslå motionen.

b) Medborgarlön
Mötet valde att avslå. Mötet kommenterar att motionen anses ha inkommit på fel nivå då den rör rikspolitik, och föreslår att motionären skickar motionen till Piratpartiets årsmöte.

11. Verksamhetsplan och budget

a) Verksamhetsplanen antogs med följande tillägg:
i. Landstingslistan ska röstas fram på Pirateweb medelst Schultzemetoden senast den 16:e februari för att kunna ges till Piratpartiet riks innan den 1:a mars. Listan ska innehålla 2/3 av alla nominerade eller som mest 30 personer. Listan ska vara sluten.
ii. Piratpartiet Skånes valplattform ska tas fram online senast den 29:e juni.

Mötet noterar en inkommen protokollsanteckning från Christoffer Willenfort:
“Förslag till styrelsen om process till framtagande av valplattform:
Valplattformen för regionen skall utgå från 2010 års valplattform.
Styrelsen utser en eller flera områdesansvariga och hittar ett samarbetsverktyg där medlemmarna kan samarbeta med framtagande av förbättrad valplattform.
Varje månad skall de delar av valplattformen som områdesansvariga anser vara “färdiga” läggas upp på forumen för omröstning under första veckan i månaden.”

b) Budgeten antogs med följande ändringar:

Intäkter (tkr)
25 Bidrag och kampanjstöd

Utgifter (tkr)
6 Valsedlar regionvalet
15 Valkampanjarbete (tryck, reseersättningar, gräsrotsfika etc)
3 Etablering av lokalföreningar
1 Övrigt (utlägg ej valarbete, styrelsemötesutgifter etc)

Mötet noterar en inkommen reservation från Rene Malmgren:
”JAG RESERVERAR MOT BUDGETEN /Rene”

12. Styrelse
Ordförande: Christoffer Eldengrip
Sekreterare: Vakant
Kassör: Björn Flintberg
Antal ledamöter: Fem (5)
Ledamöter:
Ronny Nord
Christoffer Willenfort
Jan- Erik Malmquist
Mattias Bjärnemalm
Troed Sångberg

13. Revisor och ersättare
Till revisor valdes Andreas Bjärnemalm
Till ersättare valdes Jonatan Gonte Kindh

14. Valberedning
Michael Andersson
Evelyn Jepsen
David Boholm

15. Övriga frågor
Utlysning av post som fundraiser för regionvalskampanjen
Mötet valde att avslå frågan.

16. Mötets avslutande
Mattias Bjärnemalm avslutade mötet 17:30ish.

Björn Flintberg skrev

Vem har protokollet? Är det justerat? Jag behöver påskrivet original postat till min hemadress. Maila mig på min mailadress bjorn.flintberg@piratpartiet.se

Jag ska försöka ordna org.nr, bankgiro och konto på uppdrag av ordf, pls help

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>